TeamPro

Team PRO är ett omfattande verktyg för att kartlägga och utveckla teamdynamik. Det bygger på vetenskaplig forskning och är utformat för att hjälpa arbetsgrupper att nå sin fulla potential.

Team PRO använder sig av Team Pro Inventory (TPI), en inventering som mäter teammedlemmarnas upplevelser av teamets funktion. Resultaten från TPI används sedan i en workshop för att:

 1. Identifiera styrkor och svagheter i teamets nuvarande arbetsprocesser.
 2. Skapa mål och handlingsplaner för förbättring.
 3. Följa upp och utvärdera framsteg.

Processer som Team PRO fokuserar på:

Team PRO delar in teamets arbete i tre huvudprocesser:

 1. Övergångsprocesser:
  o Planering och målsättning.
  o Utvärdering av arbetsresultat.
 2. Aktionsprocesser:
  o Samarbete och kommunikation under arbetsuppgifter.
  o Beslutsfattande och problemlösning.
 3. Interpersonella processer:
  o Konflikthantering.
  o Stöd och feedback mellan kollegor.

Kontakta oss för mer information.