Coaching

Vår coaching hjälper individer att reflektera, tänka klarare och ur flera perspektiv och därmed fatta bättre beslut eller hitta strategier för att nå sina mål. Vi utgår från ICF (coachfederation.org) fyra ansvarsområden som en coach har vid samtal med klient:

 1. Utforska, klargöra och arbeta med det klienten vill uppnå.
 2. Uppmuntra klienten till egen utforskning och egna upptäckter.
 3. Ta fram klientens egna lösningar och strategier.
 4. Hålla klienten ansvarig för sitt eget liv.

Utifrån detta använder vi oss av Whitmores (2013) definition som följer:
”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa hen att lära, hellre än att lära hen”.

Vid coaching har vi ett uppstartsmöte mellan klient och coach. Vi använder oss av en av de mest kända samtalsstrukturerna som kallas GROW-modellen. Med den kan vi hjälpa klienten att identifiera vad man vill, vilka utmaningar i dagsläget man har, vilka handlingsalternativ man har och hur man tänker gå vidare. Utifrån uppstartsmötet gör vi sen en plan för hur många gånger vi ska träffas. Träffarna kan genomföras fysiskt eller digitalt. Vid chefscoaching använder vi oss ofta av LEAD FORWARD.

 • Goal (måL)
  Mål med samtalet och ett långtidsmål för temat
 • Reality (verklighet)
  Hur ser verkligheten ut?
 • Options (möjligheter)
  Brainstorming, hitta olika alternativ och ge möjlighet till val av handling.
 • Wrap up (sammanfattning)
  Positiv förpliktelse att handla, identifiera möjligha hinder, planera steg för steg, sätta delmål och tidsgränser.

Kontakta oss för mer information.

Goal

 • Vad är ditt mål?
 • Vad är det optimala resultatet?
 • Hur skulle DU vilja att det var?
 • Om ett under skedde…?
 • Hur kommer DU att må när DU nått ditt mål?

Reality

 • Hur ser nuläget ut?
 • Beskriv DINA utmaningar?
 • Vad har DU redan försökt med?
 • Vilka blev effekterna?

Wrap up

 • Vad blir DITT nästa steg?
 • Vem kommer DU att engagera?
 • När startar DU?
 • Hur vill DU att jag ska stötta dig?
 • Hur ska DU följa upp att DINA aktiviteter?

Options

 • Beskriv olika handlingsalternativ…
 • Något annat?
 • Risker och konsekvenser för varje handlingsalternativ?
 • Vad är det bästa alternativet?
 • Finns det alternativ som du inte tagit upp hittills?

(Exempel på frågor som kan ställas utifrån GROW-modellen)