Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Den övergripande målsättningen med kursen är att kurs­ deltagarna ska kunna

  • Analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med stöd av Ledarskapsmodellen samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av frågeformuläret ULL(Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
  • Bättre utveckla de egna medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Kursen startar med lärarledd utbildning innefattande bland annat:

  • Teoretisk bakgrund
  • Ledarstilsmodellen och Ledarskapsmodellen UL
  • Personlig profil från sammanställning av 360-graders bedömning

Därpå följer eget arbete, enskilt och i mindre grupper, vilket utmynnar i en personlig utvecklingsplan som följs upp efter cirka två månader vid en fördjupningsdag. Syftet med fördjupningsdagen är att stimulera till ytterligare reflektion och utbyte av erfarenheter med andra ledare samt att se över och eventuellt modifiera den egna utvecklingsplanen.

Efter genomgången kurs har deltagaren fått kunskap om Ledarskapsmodellen och Utvecklande Ledarskap, fått personlig feedback på sitt ledarskap och tydliggjort sina utvecklingsbehov, ökat sin självinsikt och skapat en individuell utvecklingsplan i syfte att utveckla sitt ledarskap och därmed sina medarbetare.

Kontakta oss för mer information.