LEAD FORWARD

LEAD FORWARD är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur medarbetarna uppfattar deras ledarskap.

Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en LEAD FORWARD feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett LEAD FORWARD arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

  1. Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
  2. Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.
  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.

Metod

Insatsen börjar med en teoretisk genomgång av ledarskapsmodellen, därefter gör vi en feedbackkartläggning av deltagarens ledarbeteenden. Vi stödjer sen deltagaren i att tolka sitt resultat och coachar i framtagande av handlingsplan. I handlingsplanen identifieras ett antal aktiviteter för utveckling av ledarskapet. Efter en tid följer vi sen upp resultatet av handlingsplanen med en ny feedbackkartläggning för att utvärdera om genomförda aktiviteter gett resultat. Vi använder oss av lead forward i ledarutvecklingsprogram, ledningsgrupputveckling, coaching och reflektionsgrupper.

Kontakta oss för mer information.